Pensas te em Kor Warrior Token (White 1/1)?
Então sugerimos te estas cartas:

Open the Armory
Akiri, Fearless Voyager
Reyav, Master Smith
Thought Scour
Angel Warrior Token (White 4/4)
Hydra Token (Black and Green */*)
Reidane, God of the Worthy // Valkmira, Protector’s Shield
Parhelion II
Taj-Nar Swordsmith
Glimpse the Cosmos